۵.۱۱.۹۶

احمق ها فطرت را از دست داده اند، بی‌ آنکه بتوانند شعور را جانشین آن کنند

هیچ نظری موجود نیست: