۱۸.۱۰.۹۶

افسوس که نامهٔ جوانی‌ طیّ شد


افسوس که نامهٔ جوانی‌ طیّ شد
و آن تازه بهار زندگانی دی شد
آن مرغ طرب که نام او بود شباب
فریاد ندانم که کی آمد کی شد.

خیامهیچ نظری موجود نیست: