۱۹.۱۰.۹۶

مراقب و محافظ ایران باشیم


بر طبق شاهنامه و فردوسی‌ کبیر آنچه که باعث نابودی اهریمن و پلیدی و پلشتی میگردد، عشق است و بس. عشق به مهر و خدا، عشق به یکدگر، عشق به انسانیت، عشق به طبیعت، عشق به ایران. قدر ایران را بدانیم و اینرا بدانیم که بدون ایران، ما ارواحی سرگردانیم.

هیچ نظری موجود نیست: