۲۴.۱۰.۹۶

آثار یک نقاش ایرانی‌ دوران صفوی که امروزه بنام یک انگلیسی‌ زده اند


تمامی آثار نقاشی که تاریخ آنها به پیش از قرن ۲۰ برمیگردد اگر امضای نقاش ایتالیایی، اسپانیایی و یا آلمانی نداشته باشند تماماً کار نقاشان ایرانی‌ است، بویژه آنهایی که بنام انگلیس و فرانسه زده شده‌اند. چند سال دیگر آثار نقاشی سهراب سپهری را که پس از فتنه ۵۷ تماماً از ایران جمع کردند بنام یک انگلیسی‌ و یا یک فرانسوی و شاید امریکایی بخورد جامعه جهانی‌ خواهند داد.
هیچ نظری موجود نیست: