۲۷.۹.۹۶

دیوارنگاری کاری از سپای ..... Spy


شما شاید ندانی ولی‌ ضمیر ناخوداگاه و یا روح شما میداند که یکجای کار ایراد دارد.
هیچ نظری موجود نیست: