۲۲.۹.۹۶

نام و یاد شاهنشاه ایران محمد رضا شاه پهلوی همیشه جاوید بادهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر