۱۷.۹.۹۶

جانها همه آب گشت و دلها همه خون , تا جَست حقیقت از پس پرده برون

هیچ نظری موجود نیست: