۱۲.۹.۹۶

ای روح در این عالم غربت، چونی؟ بی آنهمه جایگاه و رتبت، چونی؟هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر