۲.۱۰.۹۶

گویی که پس از مرگ، کجا خواهیم رفت, مِی پیش بیآر وهرکجا خواهی رو


هیچ نظری موجود نیست: