۲۹.۹.۹۶

خلاف طبیعت عمل کردن، مرد خدا را هم کودک آزار می‌کندهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر