۱۱.۹.۹۶

حـالیست میان مستی وهشیاری ، مـن بـنـده آندمم کـه زنـدگانی آنست


هیچ نظری موجود نیست: