۲۶.۹.۹۶

مانند شمع که بدون شعله هیچ است، آدم بدون هدف وانگیزه هم، هیچ است
هیچ نظری موجود نیست: