۲۲.۹.۹۶

هر چیز کزان بتر نباشد از مصلحتی بدر نباشد ,شری که بخیر باز گردد, آن خیر بود که شر نباشدهیچ نظری موجود نیست: