۲۲.۹.۹۶

هر چیز کزان بتر نباشد از مصلحتی بدر نباشد ,شری که بخیر باز گردد, آن خیر بود که شر نباشد























هیچ نظری موجود نیست: