۱۵.۹.۹۶

خاکیم همه چنگ بزن ای مطرب, بادیم همه باده بیار ای ساقیهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر