۲۵.۹.۹۶

فروشنده جنتم به دو جو، کاری از هنرمند! استرالیایی رون موئک ..... Ron Mueck
هیچ نظری موجود نیست: