۲۲.۹.۹۶

به یاد پرنس واقعی‌ زمین

Prince Purple Rain (original video)
بزرگ بود
و از اهالی امروز بود
و با تمام افقهای باز نسبت داشت
و لحن آب و زمین را چه خوب میفهمید
صداش
بشکل حزن پریشان واقعیت بود
و پلکهاش
مسیر نبض عناصر را
بما نشان داد
و دستهاش
هوای صاف سخاوت را ورق زد
و مهربانیرا
بسمت ما کوچاند
بشکل خلوت خودبود
و عاشقانه ترین انحنای وقت خویشرا
برای آینه تفسیر کرد
و او بشیوه باران پراز طراوت تکرار بود.
Solo guitar Extender Purple Rain

Prince Motherless Child Live!

Prince - The Question of U (Official Music Video)

هیچ نظری موجود نیست: