۲۱.۹.۹۶

آلات و ادوات موسیقی از سراسر دنیا

African Music - kora instrument - 432 Hz

Symphony Of Koras- Sunjata

هیچ نظری موجود نیست: