۱۶.۹.۹۶

پیش از منو تو لیل و نهاری بودهست


پیش از منو تو لیل و نهاری بودهست
گردنده فلک نیز بکاری بودهست
هرجا که قدم نهی بروی زمین
آن مردمک چشم نگاری بودهست.

خیامهیچ نظری موجود نیست: