۱۴.۹.۹۶

این یک دو سه روزه نوبت عمر گذشت


این یک دو سه روزه نوبت عمر گذشت
چون آب بجویبار وچون باد بدشت
هرگز غم دو روز مرا یاد نگشت
روزی که نیامده است و روزی که گذشت.

خیام