۴.۱۰.۹۶

می نوش که عمر جاودانی اینستمی نوش که عمر جاودانی اینست
خود حاصلت از دور جوانی اینست
هنگام گل و باده و یاران سرمست
خوش باش دمی که زندگانی اینست.

خیامهیچ نظری موجود نیست: