۳.۱۰.۹۶

تــا بــتـوانــی غــم جــهـان هــیچ مــسنج


تــا بــتـوانــی غــم جــهـان هــیچ مــسنج
بــرتـن مـنه از آمـده و نـامده رنج
خوش مِی خور و میباش دراین دیر سپنج
باخود نبری جویی اگر داری گنج.

خیامهیچ نظری موجود نیست: