۲.۱۰.۹۶

مـهـتاب بــنــور، دامـن شـب بــشکافت


مـهـتاب بــنــور، دامـن شـب بــشکافت
مِی نوش دمی، خوشتر ازاین نتوان یافت
خوش بــاش و مـیـندیش که مـهتاب بسی
انـدر سر خاک یک بیک خـواهد تافت.
خیام
هیچ نظری موجود نیست: