۳۰.۹.۹۶

از تن چو برفت جان پاک منو تو


از تن چو برفت جان پاک منو تو 
خشتی دو نهند بر مغاک منو تو
و آنگاه برای خشت گور دگران

در کالبدی کشند خاک منو تو.

خیام

هیچ نظری موجود نیست: