۲۴.۹.۹۶

دارنده چو ترکیب طبایع آراستدارنده چو ترکیب طبایع آراست
از بهرچه افکندش اندر کم و کاست
گر نیک آمد شکستن از بهرچه بود
ورنیک نیامد این صور عیب کراست.

خیام
هیچ نظری موجود نیست: