۲۳.۹.۹۶

کم کن طمع از جهان و می زی خرسند


کم کن طمع از جهان و می زی خرسند
از نـیـک و بد زمانه بگسل پـیونـد
هان مِی خور و موی دلبری گیر که زود
هم بگذرد و نماند این روزی چـند.

خیام

هیچ نظری موجود نیست: