۱۹.۹.۹۶

چون بلبل مست راه در بستان یافت


چون بلبل مست راه در بستان یافت
روی گل و جام باده را خندان یافت
آمد بزبان حال در گوشم گفت
دریاب که عمر رفته را نتوان یافت.

خیام

هیچ نظری موجود نیست: