۲۱.۹.۹۶

بـــنگر زصبا دامن گل چاک شده


بـــنگر زصبا دامن گل چاک شده
بــلبل زجـــــــــمال گل طربناک شده
در سایه گل نشین که بسیار این گل
از خاک برآمدهست و درخاک شده.

خیام

هیچ نظری موجود نیست: