۱۱.۹.۹۶

آن قصر که جمشید دراو جام گرفتآن قصر که جمشید دراو جام گرفت
آهو بچّه کرد و روبه آرام گرفت
بهرام که گور میگرفتی همه عمر
دیدی که چگونه گور بهرام گرفت.

خیام

هیچ نظری موجود نیست: