۲۰.۹.۹۶

چون چرخ بکام یک خردمند نگشت


چون چرخ بکام یک خردمند نگشت
تو خواه فلک هفت شمر خواهی هشت
چون باید مُرد و آرزوها همه هشت
چه مور خورد بگور و چه گرگ بدشت.

خیامهیچ نظری موجود نیست: