۱۸.۹.۹۶

ترکیب طبایع چو بکام تو دمیست


ترکیب طبایع چو بکام تو دمیست
رو شاد بزی اگرچه برتو ستمیست
با اهل خرد باش که اصل تن‌ تو
گردی و نسیمی و غباری و دمیست.

خیامهیچ نظری موجود نیست: