۸.۱۰.۹۶

دی جی بطری طراحی شده توسط جون فجیوارا ..... Jun Fujiwara

Re: Sound Bottle
وقتی درب بطری باز باشد و ازآن صدایی بگوش نرسد, یعنی در حال ضبط کردن صدا است. درغیره اینصورت صداهای از پیش ضبط کرده را پخش میکند.

هیچ نظری موجود نیست: