۲۱.۹.۹۶

دونات‌های سفالی برای پلیس آمریکا , کاری از هنرمند کره ای جای یونگ کیم‌ .... Jae Yong Kimهیچ نظری موجود نیست: