۴.۱۰.۹۶

سهم ما

درختان سبز بهاری مارا با توپ و تانک و موشک و بمب های شیمیایی خشک میکنید تا درختان خشکتان را در زمستان چراغانی کنید!

سهم ما مرگ های بمباران
زندگیهای غيرانسانی
تانک٬ راکت٬ تفنگ٬ خمپاره
چون که مال شماست انسانيست!