۴.۱۰.۹۶

سهم ما

درختان سبز بهاری مارا با توپ و تانک و موشک و بمب های شیمیایی خشک میکنید تا درختان خشکتان را در زمستان چراغانی کنید!

سهم ما مرگ های بمباران
زندگیهای غيرانسانی
تانک٬ راکت٬ تفنگ٬ خمپاره
چون که مال شماست انسانيست!هیچ نظری موجود نیست: