۱۸.۹.۹۶

آدما احتیاج دارند که گاهی‌ سری بجنبه‌های معنویشان بزنند
Billy Mack - Christmas is All Around (Love Actually)