۱۹.۹.۹۶

خدای مسیحیان تنها مردی است که تنها یک بار با یک زن بوده و باقیش را خود کفا عمل کرده


OFFICIAL VIDEO] Deck The Halls - Pentatonix

هیچ نظری موجود نیست: