۲.۱۰.۹۶

پیش رویم چهره تلخ زمستانی جوان


بدل ناگفته صدها حرف دارم
میان سینه زخمی ژرف دارم
بروی پوستین سالخوردم
زمستان در زمستان برف دارم.

هیچ نظری موجود نیست: