۲۹.۹.۹۶

مارا زتو غیر ازتو تمنایی نیست, از دوست بجز دوست نمیباید خواست


هیچ نظری موجود نیست: