۲۳.۹.۹۶

همه چی‌ در جهت ایجاد خاطری خوش، کاری از شهردار نیویورکهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر