۱۲.۹.۹۶

هرچیزیکه مخ را بکار وادارد، مفید است و هرکس که بفکر وادارد، دوست است

هیچ نظری موجود نیست: