۷.۱۰.۹۶

به اندازه چشم های مردم روی کره زمین دنیا وجود دارد

زاویه دید یک آدم معمولی

زاویه دید یک آدم نگران و عصبی

هیچ نظری موجود نیست: