۱۶.۹.۹۶

فرق است بین کسی‌ که تنهایی را انتخاب کرده با کسی‌ که از قافله جأ مانده

یوگا میتواند دوای کسالت و خمودگی و تنهایی باشد.
My New Living Room~a time lapse - Meghan Currie Yoga

هیچ نظری موجود نیست: