۱.۱۰.۹۶

مذهب غالب در قرون ۲۰ و ۲۱ فاشیسم و تروریسم است که هردو ساخته دنیای سرمایه داریست


John Lennon - Happy Xmas (War Is Over)

هیچ نظری موجود نیست: