۳۰.۹.۹۶

امپراتوری رسانه ای غربی بزرگترین منشا و منبع ترور و تروریسم جسمی و روحی مردم دنیاست


Nat King Cole - "The Christmas Song" (1961)

هیچ نظری موجود نیست: