۱۸.۹.۹۶

شادی کن اگر طالب آسایش خویشی


از صحبت مردم دل ناشاد گریزد
چون آهوی وحشی که زصیاد گریزد
پروا کند از باده کشان زاهد غافل
چون کودک نادان که از استاد گریزد
دریاب که ایام گل و صبح جوانی
چون برق کند جلوه و چون باد گریزد
شادی کن اگر طالب آسایش خویشی
کآسودگی از خاطر ناشاد گریزد
غم در دل روشن نزند خیمهٔ اندوه
چون بوم که از خانه آباد گریزد
فریاد که دردام غمت سوختگانرا
صبر از دل و تاثیر ز فریاد گریزد
گر چرخ دهد قوت پرواز رهی را
چون بوی گل از گلشن ایجاد گریزد.

رهی معیرییک شاخه گل برنامه شماره ۴۱۱ - عبدالوهاب شهیدی ، محمودی خوانساری و ایرجهیچ نظری موجود نیست: