۱۴.۹.۹۶

نغمه سنجانرا دل ازگلهای رنگین فارغست


عاشق از تشویش دنیا وغم دین فارغست
هرکه ازسر بگذرد از فکر بالین فارغست
چرخ غارت پیشه را با بینوایان کارنیست
غنچه پژمرده از ناراج گلچین فارغست
شور عشق تازه‌ای دارد مگر دل کاین چنین
خاطرم امروز از غمهای دیرین فارغست
خسروان حسن را پاس فقیران نیست نیست
گر بتلخی جان دهد فرهاد شیرین فارغست
هرنفس در باغ طبعم لاله ای روید رهی
نغمه سنجانرا دل ازگلهای رنگین فارغست.

رهی‌ معیریگلهای رنگارنگ برنامه شماره ۴۸۵ - الهه ، هایده و غلامحسین بنان


هیچ نظری موجود نیست: