۲۴.۹.۹۶

همزبانی همچومن باید مرا


همچو مجنون گفتگو باخویشتن باید مرا
بیزبانم همزبانی همچو من باید مرا
تا شوم روشنگر دلها به آه آتشین
گرم خویی های شمع انجمن باید مرا
رشک میآید مرا از جامه براندام تو
باتو ای گل جای دریک پیرهن باید مرا
آشیان بی طایر دستانسرا ویرانه به
چند با دلمردگیها پاس تن باید مرا
تا زخاطر کوه محنت را براندازم رهی
همت مردانه ای چون کوهکن باید مرا.
رهی معیری
گلهای تازه برنامه شماره ۱۹ - محمودی خوانساری - نماز شام غریبان

هیچ نظری موجود نیست: