۱۹.۹.۹۶

سیل عنان گسسته اقامت پذیر نیست


او را برنگ و بوی نگویم نظیر نیست
گلبن نظیر اوست ولی دلپذیر نیست
ما را نسیم کوی تو از خاک برگرفت
خاشاک را بغیر صبا دستگیر نیست
گلبانگ نی اگر چه بود دلنشین ولی
آتش اثر چو ناله مرغ اسیر نیست
غافل مشو زعمر که ساکن نمیشود
سیل عنان گسسته اقامت پذیر نیست
روی نکو بطینت ساقی نمیرسد
گل را صفای شبنم روشن ضمیر نیست
باعمر ساختیم زدل مردگی رهی
ماتم رسیده را زتحمل گزیر نیست.

رهی معیرییک شاخه گل برنامه شماره ۴۲۹ - محمودی خوانساری
هیچ نظری موجود نیست: