۱۷.۸.۹۶

اول آمریکا ، و کون لق ناراضی


امروز یکسال از انتخاب ترامپ بعنوان رئیس جمهور آمریکا می‌گذرد. آمار‌های تهیه شده نشان میدهد که اکثر مردم آمریکا بشدت از او و کارنامه ا‌ش در طول این یکسال راضیند و باوجودی که ‌اروپاییها و امپراطوری رسانه ایشان بدلیل سوزشی که تحت تاثیر از زخم‌های اقتصادی که پس از انتخاب ترامپ خورده اند، تخت گاز برای کوبیدن ترامپ می‌کوشند، ولی‌ اکثر مردم آمریکا که کم و بیش مانند ترامپ اند و مانند او می‌اندیشند، بی‌خیال نسبت به این تبلیغات سوء، همچنان بر‌ا‌ی او هورا میکشند و در عمل به آن مثل عامیانه پارسی پایبندند که میفرماید: من راضی‌، تو راضی‌، کون لق ناراضی.
در این روز‌ها ترامپ به شرق آسیا سفر کرده تا خلأ بزرگی‌ که بین او و ‌اروپایی‌ها وجود دارد را با کمک دوستان شرقی‌ خود پر کند. و بدین ترتیب به آنان بگوید که تنها نیست.
در نتیجه و بر اساس همین سیاست کره شمالی در امان است. میماند جمهوری کثیف اسلامی- عربی‌-ترکی‌ که ایران را اشغال کرده و ملت بزرگ ایران را گروگان گرفته و ایران را بطور کلی‌ چپاول می‌کند، که در جبهه ‌اروپایی هاست و امروزه از طرف ‌اروپایی ها مأموریت یافته که با فرستادن شخص خائنی بنام ظریف به اطراف و اکناف یک جبهه متعهد بر ضدّ آمریکا را تشکیل داده و هماهنگی کند.
و ترکیه که مانند فاحشه پیری که دیگر بدرد هیچ نمیخورد این وسط از آغوشی به آغوش دیگری خود را تحمیل کرده و گدایی امنیت و حمایت می‌کند. و دیگر نمیداند که در آخر، وقتی‌ قرار به مذاکره باشد، تنها جایی‌ که همه کاسه و کوزه‌ها بر سرش شکسته خواهد شد، همین سرزمین اشغالی کردستان (که صد ساله از پیکر ایران جدا شده و به ناحق و با کشتار ساکنان اصلی‌ آن شکل گرفته و ترکیه نامیده میشود) است.
در جبهه اعراب هم یک پاکسازی اساسی‌ بر اساس کشتار و ترور در جریان است که تمامی نوکران سنتی ‌اروپایی‌ها را بدرک واصل کرده و مهره‌های امریکایی جایگزین می‌شوند.
روس‌ها از مدت‌ها پیش برنده بازی سیاست جهانی‌ اند و امروزه در جایگاهی بالاتر از همه ایستاده و لذت میبرند. تشکرش را میبایستی از گاز و نفت دریای خزر داشته باشند که پس از فتنه ۵۷ و برکناری شاه میهن دوست ایرانیان، و پس از اشغال ایران توسط نوکران ‌اروپایی ها، قلمبه در دهان گذاشتند. و به یمنِ این ثروت‌های نجومی باد آورده در چنان جایگاه مطمئنی از نظر اقتصادی ایستاده اند که از دیگران بی‌نیاز گشته و امروزه پادشاهی میکنند.
هیچ نظری موجود نیست: