۱۴.۸.۹۶

قضا و حادثه نقش من از میان نبرد, کدام قطرهٔ خون را بود چنین هنریهیچ نظری موجود نیست: