۴.۹.۹۶

ما چه می‌دانستیم، سینه‌ها جای محبت همه از کینه پراستهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر